Ana Səhifə

Gələcəkdə alınacaq malların müqavilələrinin uçota alınması
iləri səviyyə IFRS
IFRS-in Tətbiqi
Ratio-lar (Əmsallar) DEBT SERVİCE COVERAGE RATİO (DSCR)
Qısa müddətli yoxsa Uzun müddətli öhdəlik?
US GAAP və IFRS arasındakı əməliyyat icarəsi və uçot fərqləri
US GAAP və IFRS Niyə Fərqlənir?
Maliyyə Hesabatlarını Hazırlamaq
LIFO metodu IFRS-də niyə qadağan edilmişdir?
Məhdudlaşmış Pul Cash Flow-da Necə Əks Etdirilir?
Məhdudlaşmış Pulu Balans Hesabatında Göstərmək
Pul Vəsaitinin Sərbəst Hərəkəti
Dəyər Əsaslı Analiz – (Value – Based Analysis)
İdarəetmədə “Qum Torbası” (Sandbagging) Metodu
Operating Cycle və Net Operating Cycle nədir?
Hökumət qrantları necə uçota alınır?
Demontaj xərclərini IFRS-ə görə kapitallaşdıra bilərikmi?
Amortizasiya hesablanması nə zaman başlanmalıdır?
Strateji idarəetmə nədir?
Uzun müddətli Maddi Aktivlər uçotu haqqında 3 mif
Debitor borc yoxsa Müqavilə aktivi? (Trade receivables or Contract asset)
Bloklanmış pul vəsaitinin uçotu necə əks etdirilir?
Gəlir yoxsa öhdəlik?
Düz xətt metodu yoxsa Azalan qalıq metodu?
Bank kreditlərinin faiz xərclərini necə uçota alaq?
Sığorta xərclərini və bank krediti faizlərini əsas vəsaitlərin dəyərinə əlavə edə bilərikmi?
Mal-Materialların Auditi-FOFO Metodu
Mənfəət və Zərər hesabatında xərclərin təsnifatı. (Classification of expenses).
Maliyyə Kapitalı yoxsa Fiziki Kapital?! (Financial Capital or Physical Capital)
IAS 18 – Revenue vs IFRS-15 Revenue from contracts with customers. Gəlirlərin uçotda əks etdirilməsi.
FIFO,LIFO yoxsa FEFO.
ƏSAS VƏSAİT (PROPERTY,PLANT AND EQUİPMENT) YOXSA İNVESTİSİYA MÜLKİYYƏTİ (INVESTMENT PROPERTY)?
Scroll to Top